Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden.

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van KEEP ON RUNNING NV, met maatschappelijke zetel te Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht, BTW BE 0817.545.494, hierna “KEEP ON RUNNING” of “de organisator”.

Voor al uw vragen is KEEP ON RUNNING uw aanspreekpunt. KEEP ON RUNNING is te bereiken via events@keeponrunning.be

Onder de deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die zich op een met deze algemene voorwaarden toegelaten wijze heeft ingeschreven voor een evenement van KEEP ON RUNNING.

Artikel 1.   Inschrijving

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard. De

Artikel 2.   Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3.   Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

Algemeen

KEEP ON RUNNING is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van KEEP ON RUNNING is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van KEEP ON RUNNING om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine,  storingen  in  een  (telecommunicatie)  netwerk  of  verbinding  of  gebruikte communicatiesystemen,  onlusten  op  de  openbare  weg,  blokkades,  stakingen  of  lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere

vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 of andere besmettelijke ziekte, waaronder wordt verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon of ander levend organisme of door een zaak. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het evenement.

Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door KEEP ON RUNNING, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van KEEP ON RUNNING. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T- shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 4.   Deelname

De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan de inschrijving door te geven.

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

Wandelevenementen

Deelnemers jonger dan 12 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van een persoon ouder dan 18 jaar.

Vanaf 25 km: minimum 12 jaar op het moment van deelname Vanaf 50 km: minimum 16 jaar op het moment van deelname

Loopevenementen

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisator, medische teams en politie te volgen.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

Artikel 5.   Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6.   Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

KEEP ON RUNNING meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7.   Annuleringsvoorwaarden

Inschrijvingen kunnen schriftelijk geannuleerd worden via events@keeponrunning.be. Tot 15 dagen voor de wedstrijd zal het inschrijvingsbedrag, verminderd met een administratieve kost van 5 EUR, in de vorm van een kortingscode voor deelname aan een volgend evenement worden terugbetaald. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen annuleringen meer mogelijk.

Artikel 8.    Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 9.   Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor KEEP ON RUNNING. KEEP ON RUNNING en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van KEEP ON RUNNING en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan KEEP ON RUNNING om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

De deelnemer verleent toestemming aan KEEP ON RUNNING zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten.

Artikel 10.   Opmerkingen/klachten

Opmerkingen  dienen  schriftelijk  ingediend  te  worden  bij  de  organisator  via events@keeponrunning.be. De organisator zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 11.   Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Artikel 12.   Toepasselijk recht – bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van KEEP

NNING bevoegd.

Privacybeleid

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het betreffende evenement. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via hello@keeponrunning.be

Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:
– Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw e-mail. Tijdens uw registratie en aanmelding naar aanleiding van de bestelling van tickets kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens door ons worden verwerkt of verzameld;
– Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen, hetzij via websites en sociale media van onze partners en evenementen;
– Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten;
– Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren.

De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden:
– om het gebruik in het algemeen van de diensten (website, ticketshop, …) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze diensten te optimaliseren;
– om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en van onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;
– om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via hello@keeponrunning.be of via post naar Keep on Running, Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht

Finale bepalingen

Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze algemene voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.

Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze algemene voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Antwerpen.